Olimpijska Szkółka TańcaZajęcia dla dorosłychZespoły taneczne
Regulamin

REGULAMIN LOSOWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
„ZAPISY ON-LINE”
DO OGÓLNOPOLSKIEJ SZKÓŁKI TAŃCA I DOBRYCH MANIER
CENTRUM TAŃCA SZCZEPAN W ROKU SZKOLNYM 2017/18
REGULAMIN KONKURSU


I. Postanowienia ogólne


§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, udziału w konkursie, w którym wylosowane zostaną nagrody rzeczowe.


§ 2
Przedmiotem konkursu jest losowanie 50 zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę od Centrum Tańca Szczepan.


§ 3
Organizatorem konkursu jest CENTRUM TAŃCA SZCZEPAN s.c.


§ 4
Konkurs jest organizowany na terenie wszystkich miejscowości, w których zajęcia prowadzi Centrum Tańca SZCZEPAN.


§ 5
Zapisy ON- LINE biorące udział w losowaniu trwają od 01 września br. do 31 października br.


§ 6
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


§ 7
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika Regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w losowaniu.


II. Warunki uczestnictwa


§ 8
Uczestnikiem konkursu może być rodzic, który wypełnił w roku szkolnym 2017/ 2018 formularz zgłoszeniowy ON- LINE na stronie internetowej www.ctszczepan.pl, lub przesłał e-mail ze zgłoszeniem.


§ 9
Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego ON- LINE bądź przesłanie wiadomości e-mail wraz z aktualnymi danymi osobowymi.


III.Nagrody


§ 10
Nagrodą w konkursie jest  koszulka OSTiDM z nowego modelu na rok szkolny 2017/2018


§ 11
Jeden uczestnik konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.


§ 12
Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.


IV. Wyłonienie zwycięzców Losowania


§ 13
W losowaniu biorą udział tylko uczestnicy, którzy wypełnili w roku szkolny 2017/ 2018 formularz zgłoszeniowy ON- LINE bądź wysłał e-mail ze zgłoszeniem.


§ 14
Nad prawidłowością przebiegu losowania będzie czuwać komisja w składzie:
1. Właściciel Centrum Tańca SZCZEPAN – Olaf Szczepan.
2. Dyrektor Centrum Tańca SZCZEPAN – Zofia Szczepan
3. Kierownik Centrum Tańca SZCZEPAN – Monika Baranowicz
4. Kierownik biura Centrum Tańca SZCZEPAN - Iwona Bielińska
5. Kierownik ds organizacyjnych Centrum Tańca SZCZEPAN – Izabela Bach


§ 15
Losowanie odbędzie się 07.11.2017 r. w biurze Centrum Tańca SZCZEPAN w Gdyni, przy ul. Lelewela 17


§ 16
Wylosowanych zostanie 50 uczestników, którzy otrzymają nagrody.


§ 17
1. Wyniki losowania zostaną ukazane na stronie internetowej www.ctszczepan.pl oraz facebook.pl/ctszczepan do dnia 14.11.2017 r do godz. 20.00
2. Uczestnicy, którzy zostali wylosowani, dodatkowo zostaną powiadomieni telefonicznie.


V. Postanowienia końcowe


§ 18
W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminem, jak również o zapisach regulaminu budzących wątpliwości, rozstrzygać będzie Organizator konkursu.


§ 19
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.


§ 20
Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie internetowej www.ctszczepan.pl oraz facebook.pl/ctszczepan


§ 21
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie złożenia deklaracji ON- LINE.


§ 22
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Olimpijska Szkółka Tańca i Dobrych Manier
Jesteśmy na Facebooku
Nasza oferta
Powered by APSI © copyright 2011-13 by Centrum Tańca Szczepan
Oddziały: Gdynia | Koszalin | Szczecin
Profile działalności: Dla dzieci | Wyjazdy
Reklama